„Kressboomschmücke!“ – Geschichte vom Mundartkünstler Hans-Peter Menzen

Wenn mer bedenk, wie die Zick verjeht – do stommer ald wier vör Weihnachte. Dat eß jo jedes Johr dat selbe Jedöns. Zeiesch wäede Adventsjestecke jekoop oder sellever jemaat. Dann – ejal en wat vür Jeschäff mer errenkütt överall wüds de möt Weihnachtsleeder zojedudelt. Sellevs em Baumarkt wo ech jetz wor do huet ech –oder mehn jehuet ze hann :“ kehrt mit seinen Sägen ein in jedes Haus“.Also ech weeß et net. Weihnachtsjeschenke koope eß jo och esu Thema: Ech persönlich hann do jo wenig möt ze donn. Do kömmert sech ming Frau schon. Ech mot also nur vür ming Frau jet koope. Ech hann ald ens överleit ör nechstes Johr e paar Uhrrenge ze schenke. On diss Johr lot ihr ald ens de Löcher drenn maake.Menniche Fraue send do schlemm, die krieje vür Weihnachte enne Nerzanfall. Ech mot saare, ming Frau eß do einsichtich. Wat äver jewisse Probleme möt sech brenk, eß enne Tanneboom ze koope. Wenn et jo irjentwie jeht, donn ech dat möt ming Frau zesame domöt die och nix ze knottere hat. Äver einfach eß dat natürlich net, denn die kick on kick on dann eß dä eene ze kleen de angere net deiht jenoch - ne angere eß zwar janz nett - äver ze jruut. On wenn se tatsächlich eene jefonge hat, on mer send schon op dem Wech no de Mann an dem Verpackungstrichter, dann hür ech op eemol :“ kick ens, wat menns te hej de wür doch och jet, oder net?“ Du lieber Jott, on sujet froot die mech. Äver trotzdem wenn ech alleen jonn öm enne Boom ze koope dann jeht dat zwar schneller, äver wenn ech dann domöt no Hus komm eß de natürlich verkiet. Wat hass de do vör e Kröckstöck jeholt, nu kick ens wie de uutsüht? Wat hass de dech dann do aandriene loote? Ja böß de dann noch net ens en der laare enne jeschede Kressboom ze besoorje... on su wieder ... also normal.
On dann kütt als nächstes: Dä Boom mot en de Ständer. Mer hodde immer esu Erbstöck von Ständer. Dä wor noch von mingem Opa.Sehr schön uut Joss on Verzierunge – doch sehr schön. Nur dat Looch, wo de Kressboom drenkohm wor ze kleen. Entweder wore die Bööm fröher dönner onge am Stamm oder die wore klender – wat weeß ech. Jedenfalls hod ech immer Ärbed möt Säech, Beil on Raspel dat ech dä dann do erren jebrasseld krech. On wenn ech dä dann endlich do drenn hod on stallt dä op, wor dä natürlich leicht scheef. Also moß do an ehn Sick jet drongerjeleit wäede. Je nachdem , entweder enne Beerdeckel, e Früstücksbrett oder Book. Dodorch wued de Boom insjesamt jet waggelich, äver wat soll et? Wät schon jot jonn, eß jo bloß en kuete Zick.
Sollde en dem Boom ens en kahle Stell senn, ke Problem, wofür eß mer dann uutjebildete Heimwerker? En sonnem Fall hann ech dann de Bohrmaschin jeholt en de Stamm e Looch jebohrt. Von janz onge e Stöck Rieß afjeschnie on en dat Looch jesteche – fertich.
On jetz kohm dat eijentliche Schmücke. On dobej eß mech vür Johre e kleen Maleur passeet, dat meut ech ens kuez verzelle. Äver et iesch mot ech noch jet erkläre. Enne bekangde Kabarettist hat ens erklärt, wenn mer em Rheinland zwei mol hengeranger datselbe mäk dann eß dat Tradition. On af 3mol , dann eß dat Brauchtum. On bej mech wor Brauchtum dat ech mech no 2 bis 3 opjehangene Kugele ene Konjak jedronke hann. Dat eß och hück noch esu, wejen dem Brauchtum evens. Nodem ech die Kugele opjehange hot on ech dä entsprechende Konjak em Liev hot, kohme die Käeze dran. Ech mot saare, durch dä Jenuss von Alkohol do wüd mer unheimlich kreativ. Mer kann vüll besser överleje. Bis zo dem Johr konnt ech mech noch dorchsetze in punkto Käeze. On zwar kohme bis in dem Johr kenn elektrische Käeze sondern nur Wachskäeze, do hann ech immer drop bestange, obwohl ming Frau dojähn wor, weil die immer dröppde ( die Käeze, net ming Frau) on die Wachsflecke su schleit uut dem Teppichboom erruutjont, vor allen Dinge ruede. Jetz eß et jo su, sulang die jrat stont dröppe die net – oder kohm. Jetz wor et äver esu dat die Ääs von dem Boom schräch no oeve stunge wie dat ävens bej serbiche Fichte su eß, denn sonne Boom wor dat. On wen mer die Käeze dodran meek, dann stunge die net vertikal sondern diagonal. Wat nu? Ech hanner mech noch ehne enjeschott on överleit. Ech denk:“ Du möß an die Äas janz usse jet schweres dranhange dat die jet no onge jebööch wüete.“ Ech hann överleit on överleit on wie ech er mech noch ehne jedronke hot, do fild mech en, dat mer son kleene Jewehte hodde die mer em Suemer op de Terasse an de Döschdeck klemp dat die net fleje jeht. Jenau – dat wor et. Jetz hodde die wohl son Form von kleene Beerkrüch. On die hann ech dann jeholt on dann janz usse an dat Rieß jehange. Doch ech mot saare, ech wor zefrie. Meek och optisch jet her. Nu koem ming Frau ens kicke wie wiet ech wohl wür. Die süht die kleene Beerpött em Boom hange on säht:“ Du wells doch die Denger do wohl net hange loote, oder? Sach, hass Du se noch all om Kressboom?“. Selde, dat en Bemerkung su passend wor. Da letzte wat ech noch huet, ihr dat die erruut leep :“ Nu kick bloß dat die Denger do wier erruutkomme. Ech bekick mech dat janze on bön am simmeleere. Dä Konjak in mingem innere spornt mech zu höchster Denkleistung an on op eemol – do hot ech et. Ja, jenau – dat eß die Lösung. Ech wor janz opjerech vor Bejeisterung.
Nodem ech er mech nu noch eene enjeschott han (er wesst jo, Brauchtum) han ech mech an die Ausführung der Lösung jemaat. Ech han nämlich erkank, wenn ech jetz die Kugele, die jo janz leht send, voll Wasser maak, dann hant die dat nüedije Jeweht öm die Äas no onge ze böje on die Käeze stonnt jrat on alles es wunderbar. Een Kleenichkeet hot ech allerdings översenn. Die Kugele wäde jo dorch en Klammer jehalde die en der Kugel utenanger jont on dodurch die Kugel fasshält. Die Kugel aleen jo,, äver möt Wasser jeföllt och - äver su jrat. Mer dörf jetz natürlich net an dem Boom waggele. Ech also die jeföllde Kugele janz vorsichtich opjehange. Ech wor bejeistert. Die Käeze hunge jetz och jrad – wunderbar alles. En Superidee wie ech mende. Ech överlech jrad, off ech dat net zum Patent aanmelde soll, do kütt unges Katz och ens kicke. Die fong dat hochinterressant. Se süht sech en denne blenkije Kujele stellt sech op de Hengerbeen on tipp möt dem Vüderpuet jüstement an en Kugel. Ech wollt se noch afhalde äver zo spät. Die ischte Kurel wor schon en Richtung Äed ongerwejens , wo se dann möt dezentem äver vernehmlichen flatsch aankohm. Do dorch dat dat Ries nu plötzlich lehter wued wippde dat natürlich no oeve, wat e anger Ries en Bewejung satt on em nächste Moment filten 2, 3 möt Wasser beschwerte Kugele op de Äed. Ärch laut wor dat net, äver laut jenoch dat ming Frau dat mötkrech. Em nächste Moment stung die em Rahm on soch dä allmälich jröter wädende Wasserfleck em Teppichboem.Die Weihnachtsstimmung jing dodurch vorüberjehend jet erronger. Schad, dat woer esonn joode Idee. Die letzte Jlassplitter hammer unges Uester noch en de Fööt jetroene. Ja, on seitdem hammer elektrische Beleuchtung em Kressboom.
So, jetz wöngesch ech öch noch en besinnliche Adventszick on vüll spass bejm Boomschmücke.