„Stroot kehre!“

Neues vom Mundartkünstler Hans-Peter Menzen

Et jüt jo menichmol janz normale ärbede, die äver net immer normal afloope. Do wollt zum Beispiel em letzte Herres ming Frau hann, dat ech dä Stroot kehre sollde. On do dat net onbedink zo ming Lieblingsbeschäftijunge jehüet, hann ech mech et iesch ens en der Nack kalle loote. Dat nözde äver net vüll. Et angere Dachs dann wued de Ton dann schon schärper.“ Du solls dech jet schame, kick ens die angere Männer en der Noberschaff, wat die all dont, on Du? On dat de Hussäeje nu net noch schefer rutschte, hann ech mech de Strootebesem jeschnapp on bön teils schnur teils stracks an die Stroot. On weil ech op der Eck wohn, hann ech e zemlich Äng ze kehre. Ech bön noch am överleje, wo ech et beeß anfang, do kütt ene Bekangde möm Rad jefahre. Wie dä mech süht, sprenk dä af on fänk trek an ze verzälle. He wor jrad em Urlaub en Rom jeweß.

On hä verzallt on verzallt von Rom. Während der janze Zick stung ech op de Besemstill jestütz on kohm net wieder. Dat hesch, ech hot jo noch jaanet anjefange. Dä Romurlauber wor jrad bej der – ech weß net wievülde Kerk, do koehm enne Mann uut der Noberschaff op unges zo on bleff ston. Dä eß ald wiet en de achtzich on verzällt jäer. Dä Romfahrer nix wie op dat Rad on wiederjefahre, denn dä woß wat jetz koem. On ech och. No der Einleitung:“Wie eß et? Alles jesonk?“ Dann et Wäer on dann kütt och schon dat Lieblingsthema. Als Krechsteilnehmer wor hä en Russland jeweeß. On do verzällte immer wier von. No ennijer Zick fild em dann doch enn, dat hä noch wieder moss. Ech han em och net zeröckjehalde. So, hann ech jedeiht, jetz jeht et äver drann.

Ech hann och züjig anjefange, on no e paar Meter steht plötzlich ehne uut der Noberschaff vür mech on froot: “Sach, hassde kenne 17-er Maulschlössel?“ Ech sach:“ Franz, wat hass de vür?“ Ja, säht hä:“ Ech wollt dat Mezz von mingem Rasenmäher afschruve. Dat möß ens jeschleffe wäede. Do send ald jetweißwivüll Kleppe dren. On dobej kiek dä mech an on säht janz vorsichtich : “Oder könns Du vielleich?“ On do mer net esu eß, bön ech mötjejange hann dem dat Mezz jeschleffe. Hä trok janz jlöcklich af on ech wennijer jlöcklich an minge Besem.

Plötzlich stung minge Nöchsnober näve mech on säht: “Hür ens, wenn ech mech dat esu besenn, ech han do en Idee“. Hä jeht en sing Garasch on kütt möt singem Rasenmäher wier. Ech sach: “wat jüt et jetz?“. „ jank ens fott „ säht hä setz dä Rasenmäher en jang on fieht domöt durch ming Renn, die voll Loof loch. On wat soll ech öch saare dat jing wunderbar äver leider nur esu wiet wie die Schnur lang wor.

„So, säht hä, da du jo jetz Zick enjespaat hass, drenke mer ehne. Em nächste Moment hot de och schon 2 Fläsche Beer uut dem Huus jeholt on mer hant die jemütlich jedronke, denn mer kann doch sonne Mann net vör der Kopp stüsse. „So, sach ech, jetz mot ech äver.

Äver och nur esu lang, bis enne Radfahrer näeve mech hilt on mech aankalde. On fröndlich wie mer eß, sach ech esu:“ Mensch, altes Haus, lang net jesenn, wie jeht et dech dann?. „Ja, säht hä, Du hass joot kalle.“ On en sonnem leidendem Ton, er kennt dat jo secher. Op jedes Thema, wat möt Krankheet ze donn hat, kütt dann sonn Antwoet wie:“ Och jott dat eß jo noch janix. Wat mens de, wat ech mötjemaat hann?“ On en dem Ton säht dä vör mech:“ Froch mech doch ens wie et mech jeht“. Ech sach :“ On, wie jeht et dech?“.“ Froch mech net „ säht hä do. „Ech wor doch jrad em Krankehuus. Mech hannt se doch opereet. Dat weeßte doch.“ Ech mot wohl zemlich unwissend jekieke hann, do säht hä och schon:“ Wie, du weeß dat net?“ Dobej hot noch janix jeseiht. On nu koem enne jenaue Operationsbericht. On bej öm wor natürlich dä schlemmste Fall enjetrohne.

De medizinische Superjau sozusaare. Sujet hodde die en dem Krankehuus noch jaanet jesenn. All stunge se öm dem sie Bett erröm. Die janze Kazapitäte. Ech sach :“ Entschuldije dat ech ongerbrech, äver ech mot jet donn, sons wüd et mech düster.“

Nodem dä dann nu och fott wor, hann ech dann stramm wieder jekeht. On no jeschlarene 3 Stond wor ech tatsächlich fäedich. Zweschedurch kohmer noch eene, dä wollt mech derv Jievel saubermaake . Dann hann ech och noch 2 Zeuje Jehovas bekieht. On wie ech dann nu erren kohm, do säht ming Frau:“Ja, kanns du mech ens saare wo du woeß?“ „Du kanns vielleicht domm froore“ sach ech „Du hass mech doch sellever jescheck dä Stroot ze kehre“. „Ja säht se, dat schon, äver nur bej unges on net em janze Dörp